Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

ZAKONODAVNO RADNO TIJELO

SKUPŠTINA UDRUGE

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Sačinjavaju je Predsjednik Udruge, članovi radnih grupa i Tajnik Udruge.

Skupština Udruge:
 utvrđuje politiku rada Udruge,
 usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o
radu za prethodnu kalendarsku godinu
 usvaja godišnje financijsko izvješće,
 donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga,
 bira i razrješava predsjednika i članove Upravnog odbora,
 donosi odluku o statusnim promjenama,
 donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika